Knihovní řád

Výtah z Knihovního řádu Městské knihovny

Městská knihovna v Pelhřimově slouží kulturním, informačním a vzdělávacím potřebám, a to především občanů města Pelhřimova. Je veřejnou univerzální knihovnou.

Práva a povinnosti čtenáře

 1. Čtenářem knihovny se může stát každý český občan, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě sídla knihovny, nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat.
 2. Čtenářům se v knihovně půjčuje na čtenářský průkaz, který byl vystaven pracovníkem knihovny za stanovený poplatek. Čtenář je povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.
 3. Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 12 měsíců a jeho platnost se po uplynutí této doby prodlužuje.
 4. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je čtenář povinen knihovně ihned hlásit. Za vystavení duplikátu zaplatí čtenář manipulační poplatek.
 5. Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména nebo adresy.
 6. Čtenář je povinen řídit se výpůjčním řádem knihovny. Musí se podrobit opatřením, která jsou nebo budou stanovena pro udržení a v zájmu ochrany majetku knihovny.
 7. Knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří hrubě porušují výpůjční řád (poškozováním vypůjčených dokumentů, soustavným porušováním výpůjční lhůty, odmítáním zaplacení poplatků, nevhodným chováním v prostorách knihovny apod.)
 8. Čtenář zaplatí každoročně poplatek za obnovení čtenářského průkazu.
 9. Čtenář si může vypůjčit zpravidla 5 knih, v odůvodněných případech i více, dodrží-li výpůjční lhůtu. Výpůjční lhůta je jeden měsíc, u novin a časopisů 14 dní, u AV médií 1 týden. Výpůjční lhůta může být na požádání čtenáři prodloužena nejvýše 2 x, a to pouze tehdy, nežádá-li dokument další čtenář.
 10. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé dokumenty, případně žádat bezodkladné vrácení před uplynutím výpůjční lhůty.
 11. Nepožádá-li čtenář ve stanovené době (1 měsíc), nebo dohodnuté výpůjční lhůtě o její prodloužení, má se za to, že výpůjčka nebyla dodržena. Čtenář bude upomenut a uhradí poplatky za upomínky ve stanovené výši.
 12. Nevrátí-li čtenář knihy ani po 4. upomínce, budou knihy vymáhány prostřednictvím přestupkové komise MěÚ nebo občanským soudním řízením. Při tomto vymáhání zaplatí čtenář vzniklou škodu a ceníkem stanovenou částku za odeslané upomínky. Pokud knihy přesto nevrátí, zaplatí za každý dokument jeho cenu a dále poplatek za znehodnocené knihovnické zpracování.
 13. Ztrátu nebo poškození dokumentu je čtenář povinen uhradit, případně nahradit stejným výtiskem nebo fotokopií. Způsob náhrady určuje knihovna.
 14. Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má vypůjčeny.
 15. Literatura z příručních knihoven a studovny se půjčuje pouze v prostorách knihovny.
 16. Literaturu, která je půjčena, má právo požadovat čtenář prostřednictvím zamluvenkové služby za úhradu poštovného na jednu adresnou zamluvenku. Po rezervaci obdrží čtenář oznámení s vybídnutím k vyzvednutí knihy. Knihovna rezervuje zamluvenou knihu jeden týden.
 17. Ve volném výběru hudebního oddělení může čtenář využívat fond hudební literatury.
 18. Knihovna si vyhrazuje právo půjčovat některé publikace pouze prezenčně.
 19. Fond gramofonových desek, mg. kazet a AV médií není volně přístupný, potřebné informace si čtenář vyhledá v katalozích.
 20. Knihovna neprovádí nahrávání zvukových záznamů.
 21. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi, vedoucímu knihovny nebo řediteli Kulturního zařízení.
 22. Zpřístupňování služby Národní digitální knihovny - Děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT)

  1. Knihovna umožní registrovanému uživateli využívat službu „Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu“ (dále jen „NDK-DNNT“) poskytovanou na základě licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci DILIA a OOA-S.
  2. Uživatel je oprávněn zobrazené dokumenty pouze číst, využívat jejich obsah pro svou vlastní osobní potřebu, pro studijní, vyučovací a výzkumné účely (včetně pro citování).
  3. Rozmnožování zobrazených dokumentů, tj. jejich tisk, ukládání na USB či jiná paměťová média nebo rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu, fotoaparátu) není povoleno.
  4. Při práci s NDK-DNNT není přípustné využívat různé formy robotů či jiné nástroje pro automatické stahování obsahu. Registrovaným uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být přístup pozastaven, případně odmítnut.
  5. Podmínkou přístupu ke službě NDK-DNNT je přihlášení registrovaného uživatele zadáním přihlašovacích údajů.
  6. Dojde-li ze strany registrovaného uživatele k porušení podmínek poskytování služby NDK_DNNT, knihovna je zavázána na odůvodněnou písemnou výzvu Národní knihovny poskytnout kolektivnímu správci a Národní knihovně součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře, který porušení podmínek vyvolal.
  7. Knihovna uchovává identifikační údaje registrovaného uživatele po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.
  8. Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného uživatele v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy.