Výpůjční řád zvukové knihovny

Příloha Výpůjčního řádu  Městské knihovny v Pelhřimově č. 3 – platnost od 1. září 2002

Oddělení – Hudební oddělení a Zvuková knihovna

  1. Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky publikací z oblasti krásné a odborné literatury pořízené na magnetofonových kazetách. Knihy slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům. Podmínkou pro půjčování nahrávek je řádné vyplnění čtenářské přihlášky (podle Knihovního řádu MěK) , která musí obsahovat i potvrzení vystavené očním lékařem nebo Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR. U dětí do 15 let, které navštěvují speciální školy pro zrakově postižené, může čtenářskou přihlášku potvrdit i příslušná škola.
  2. Výpůjční lhůta je stanovena na 4 týdny. V případě potřeby může být na základě písemné či telefonické žádosti prodloužena. Jestliže čtenář bez udání důvodu po uplynutí lhůty vypůjčené nahrávky nevrátí, je upomenut. Nereaguje-li na první upomínku, obdrží druhou, případně třetí, pokud ani pak výpůjčku nevrátí, je vymáhána úřední cestou. Čtenář je pak vyřazen z naší evidence.
  3. Vypůjčené kazety je nutno ukládat v čistém bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba dbát na dodržování základních pravidel hygieny. Každý čtenář je povinen udržovat svůj magnetofon v dobrém technickém stavu, zajišťovat jeho pravidelné čištění a každoroční odbornou technickou prohlídku.
  4. Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý čtenář osobní odpovědnost. Proto je při jejich vracení povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady, pořadového čísla i stopy poškozené kazety. Je nepřípustné, aby čtenáři sami prováděli jakékoliv opravy poškozených kazet. Vrácené kazety musí být přetočeny na začátek strany A.
  5. Za neúmyslné poškození nahrávek nepožadujeme náhradu. Dojde-li však vinou hrubé nedbalosti ke zničení nebo ztrátě kazet, budou příslušnému čtenáři předepsány k náhradě a to ve formě nových neozvučených kazet stejné délky a značky.
  6. Vzájemná výměna nebo půjčování nahrávek mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je vyloučena. Za nahrávky půjčené ZP dětem do 15 let přejímají odpovědnost rodiče.
  7. Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů.
  8. Zvukové knihy jsou půjčovány buď osobně nebo prostřednictvím pošty. Půjčovní doba je stejná jako v Hudebním oddělení.
  9. Poštovní zásilky jsou odesílány doporučeně a jako slepecký tisk jsou dle poštovního řádu osvobozeny od všech poplatků vyjma leteckého. Po přehrání zvukových knih je nutné kazety uložit do původního obalu a odeslat zpět knihovně. Potvrzené podací lístky je třeba uschovat alespoň do té doby, než dostanete další zásilku, nejlépe však po dobu 1 roku od odeslání kvůli případné reklamaci.
  10. Fond zvukových knih, jeho zpracování, zpřístupňování a ochrana jsou spojeny se značnými finančními náklady i velkým pracovním úsilím všech, kdo tuto činnost ve prospěch zrakově postižených realizují. Technický stav zvukových knih i kvalita služeb jsou podmíněny každým jednotlivcem. Je nutné, aby všichni čtenáři s ochotou a porozuměním respektovali povinnosti a zásady, které obsahuje tento výpůjční řád.